GIÁM ĐỐC

Mr ERIK PHẠM

Trình độ: ThS Quản lý chất thải rắn / Kiểm kê khí nhà kính

Email: phamvietbiencuong@gmail.com

BAN CHIẾN LƯỢC

TS. NGUYỄN QUỐC TRUNG

Email: nguyenquoctrungtbt@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

Ms DƯƠNG HÀ

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường

Email: Dthanb99@gmail.com

 

CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG – THỊ TRƯỜNG CARBON

Mr PHẠM QUÂN

Trình độ: ThS Quản trị kinh doanh/ KS. Kỹ thuật môi trường

Email: hongquan.322@gmail.com

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ms VŨ THẢO

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

Email: Phuongthao9519@gmail.com