Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bảo vệ môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu:

  • Thực hiện các nhiệm vụ của TW Hội giao cho khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu TW Hội thực hiện.
  • Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên Hội và các tổ chức chuyên môn liên quan trong nước và ngoài nước trong việc triển khai nội dung phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Hội với các cơ quan bộ, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng trên toàn quốc.
  • Thực hiện Đề án phát triển trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam, phối hợp tham gia xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn về tăng trưởng xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các-bon thấp và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
  • Tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghệ xanh, công nghệ tái chế, công nghệ thân thiện với môi trường trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia điều tra, khảo sát đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thực hiện và phát triển các công cụ hỗ trợ kiểm kê khí nhà kính; thực hiện các hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải; hỗ trợ tư vấn trao đổi, bù trừ và thương mại tín chỉ các-bon; triển khai các hoạt động phát triển thị trường các-bon trong và ngoài nước.
  • Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chuyên môn liên quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao nhận thức, năng lực phát triển trong hoạt động kiểm kê khí nhà kính, thị trường các-bon, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và các hoạt động khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Truyền thông, tuyên truyền về sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
  • Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ xanh, công nghệ thân thiện với môi trường vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  • Nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng về cơ sở dữ liệu; tập hợp và phát triển các dịch vụ môi trường, hệ thống trang, thiết bị, chuyên gia thuộc các ngành kinh tế – kỹ thuật, chuyên gia công nghệ nước sạch và môi trường phục vụ triển khai công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; biên tập và xuất bản các ấn phẩm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
  • Thực hiện các dịch vụ tư vấn, phản biện các đề tài, dự án, nhiệm vụ, chính sách, pháp luật và các vấn đề trong các hoạt động kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Đánh giá các giải pháp, công nghệ sản xuất giảm nhẹ phát thải; đánh giá công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược…
  • Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế hỗ trợ và triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ xanh, công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ giảm nhẹ phát thải và phát triển thị trường các-bon theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Hội.

Final-Quyết định thành lập CEPVN