KINH TẾ - XÃ HỘI

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08 sửa đổi một số điều Luật BVMT

quanly
2023/10/25 - 10:31:00

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08).

Theo Bộ TN&MT, Dự thảo sửa đổi 47/169 điều của Nghị định 08. Các quy định tập trung vào giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cấp giấy phép môi trường; đẩy mạnh phân quyền cho địa phương giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn khi triển khai thực hiện. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung bảo đảm không thay đổi chính sách lớn, không mở rộng đối tượng chịu tác động của chính sách đã được ban hành và áp dụng ổn định.

anh-dt-nghi-dinh-08.png

Làm rõ các dự án phải đánh giá tác động môi trường

Để giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM, trong Phụ lục IV về danh mục các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, Dự thảo đã bổ sung quy định cận dưới của diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; diện tích sử dụng rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới, vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển, vùng đệm của khu bảo tồn, vùng đất ngập nước quan trọng. Đồng thời, đề xuất bổ sung mức tối thiểu của quy mô khai thác nước ngầm và nước mặt phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện ĐTM.

Đối với Phụ lục II về danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Dự thảo đã điều chỉnh tên loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử theo hướng: chỉ áp dụng cho các dự án có một trong các công đoạn gây ô nhiễm; đồng thời quy định rõ đơn vị tính số lượng áp dụng cho sản xuất linh kiện điện tử, khối lượng áp dụng cho sản xuất thiết bị điện và nâng mức công suất so với quy định hiện hành, qua đó sẽ giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM. Ngoài ra, chỉnh lý, làm rõ hơn tên một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi hơn khi tra cứu.

Bổ sung Điều 3 giải thích từ ngữ về đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải cấp giấy phép môi trường (không bao gồm dịch vụ hành chính công), qua đó sẽ giảm đối tượng cấp giấy phép môi trường là trụ sở các cơ quan.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 30; số thứ tự 12 Phụ lục III và số thứ tự 11 Phụ lục IV để đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền về UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Sửa đổi quy định về các trường hợp cơ sở đang hoạt động phải thực hiện ĐTM, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo hướng theo hướng: tăng từ 30% quy mô, công suất trở lên mới phải thực hiện ĐTM; tăng từ 5 đến dưới 30% phải cấp lại giấy phép môi trường (không phải ĐTM); tăng dưới 5% chỉ phải điều chỉnh giấy phép môi trường.

Đẩy mạnh phân quyền giải quyết thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định sửa đổi đã đẩy mạnh phân quyền cho các địa phương trong thẩm định báo cáo ĐTM, cấp GPMT đối với một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua việc sửa đổi một số tiêu chí về quy mô, công suất các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: chăn nuôi gia súc, gia cầm; giết mổ gia súc, gia cầm; sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử và một số loại hình khác…

Để tạo thuận lợi hơn khi triển khai thực hiện, khắc phục một số lỗi kỹ thuật, các quy định trong Nghị định 08 đã được sửa đổi, bổ sung chi tiết hơn, bao gồm: Quy định về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; Quy định về yếu tố nhạy cảm về môi trường; Quy định về tham vấn trong ĐTM; Quy định về các trường hợp dự án đầu tư đã được phê duyệt ĐTM nhưng chưa đi vào vận hành, cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có điều chỉnh, thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM.

Quy định về GPMT, đăng ký môi trường; Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; Quy định về quản lý chất thải; Quy định về EPR; Quy định về quan trắc môi trường; Một số quy định liên quan đến phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra.

Dự thảo cũng làm rõ các quy định chuyển tiếp trong Điều 168 đối với các dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc các cơ sở đang hoạt động mà chưa có xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực (trừ các điều, khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ có yêu cầu thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Bộ TN&MT đăng tải đầy đủ hồ sơ Dự thảo tại link.

Nguồn: Báo TNMT

Comments