Biến đổi khí hậu

Gửi số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính ngành Công thương (lần 2)

quanly
2023/08/02 - 7:38:02

Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở chưa báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022 cần hoàn thiện và gửi hồ sơ trước ngày 21 tháng 8 năm 2023.

Trước đó theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ sở phải nộp các số liệu hoạt động theo hướng dẫn của Bộ quản lý lĩnh vực. Bộ Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực quản lý chất thải); Bộ Công thương (quản lý lĩnh vực công thương) đều đã có văn bản đề nghị cung cấp số liệu và nộp trước 31/3/2023.

 

Comments