KINH TẾ - XÃ HỘI

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

quanly
2023/11/06 - 9:45:30
Thực hiện khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT.

Theo Công văn số 9368/BTNMT-KSONMTngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định, phân công cụ thể.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt chậm nhất là ngày 31/12/2024./.

Comments