Biến đổi khí hậu

Thông báo thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành TNMT & Công Thương

quanly
2023/08/02 - 7:26:49
Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ sở báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương và ngành Tài nguyên và Môi trường
Triển khai quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định 06), Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg), Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương, ngành Tài nguyên và Môi trường cho các năm 2020 và 2022.
* Đối với các cơ sở ngành Công thương:
Đề nghị các Cơ sở thuộc Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương theo biểu mẫu tại phụ lục hướng dẫn kèm theo.
Đề nghị Cơ sở cung cấp thông tin thông qua 02 phương thức:
1. Tài liệu bản giấy của Báo cáo (có dấu xác nhận của Cơ sở) gửi về Bộ Công Thương theo địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
2. Hồ sơ báo cáo dạng điện tử bao gồm:
– Số liệu báo cáo theo mẫu (định dạng excel);
– Văn bản báo cáo kèm phụ lục số liệu được đóng dấu và giáp lai (scan và chuyển định dạng pdf).
Các tài liệu trên gửi về địa chỉ email: kiemkeknk.ct@gmail.com.
Ghi chú: Hồ sơ báo cáo dạng điện tử được nén thành file đuôi .rar và đặt tên theo cú pháp như sau: “So_thu_tu.Ten_co_so”, trong đó: “So_thu_tu” là số thứ tự của Cơ sở trong Danh mục tại Phụ lục II Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg; “Ten_co_so” là tên của Cơ sở viết không dấu.
3. Thời gian: trước ngày 31 tháng 3 năm 2023
Chi tiết nội dung thông báo tại đây.
Hình minh hoa: Kiểm kê khí nhà kính
* Đối với các cơ sở ngành tài nguyên và môi trường:
1. Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở cho năm 2022 theo quy định tại Điều 18 và Phụ lục II.2 Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải (Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT gửi kèm theo).

2. Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm cả khí mê-tan của đơn vị, cơ sở cho giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở theo quy định tại điểm a) khoản 4 Điều 13 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. Các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm cả khí mê-tan dựa trên cơ sở những biện pháp đã được đề ra trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022, cụ thể:
– Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, hướng dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn;
– Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định;
– Lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, hiện đại; công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, sản xuất phân compost, sản xuất viên nén nhiên liệu, chôn lấp thu hồi khí mê-tan, đốt rác phát điện; công nghệ thu hồi khí mê-tan phát sinh trong xử lý nước thải công nghiệp; công nghệ sinh học loại bỏ khí mê-tan trong xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý hiệu quả bùn thải tại 
các nhà máy xử lý nước thải tập trung bằng phương pháp yếm khí kết hợp thu hồi khí mê-tan;
– Hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường nhằm giảm phát thải mê-tan thông qua thực hiện phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng từ đốt chất thải, sản xuất phân bón hữu cơ, tiêu thụ các sản phẩm tái chế, tái sử dụng.

Báo cáo cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở nêu tại mục 1 cần có đóng dấu xác nhận gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu), địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp.
Chi tiết nội dung thông báo tại: 1296-btnmt-bdkh_Signed

Comments