Biến đổi khí hậu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trồng cây để bảo vệ môi trường thiên nhiên xanh tươi

quanly
2023/08/02 - 7:40:35

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến vấn đề trồng cây và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Người quan niệm rằng, trồng cây không chỉ là công việc nông lâm đơn thuần, mà lấy việc trồng, bảo vệ cây xanh là đòn bẩy cho hoạt động bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức lao động, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Comments